Метою вивчення дисципліни "Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям" є озброєння студентів знанням теоретичних основ ознайомлення дошкільників з суспільним довкіллям з позицій сучасної психолого-педагогічної та лінгводидактичної наук, а також опанування методикою роботи з дітьми з огляду на майбутню педагогічну діяльність. Увага зосереджується на поглиблення знання теоретичних основ ознайомлення із суспільним довкіллям на основі вивчення першоджерел та сучасних наукових досліджень;
- опанування змістом державних та варіативних програм щодо ознайомлення дітей з суспільним довкіллям з метою підготовки до засвоєння методів і прийомів навчально-виховної роботи;
- практичне опанування навичками і вміннями здійснювати навчально-виховну роботу з дітьми під час занять та у повсякденні;
- вміння планувати спільну роботу дошкільного закладу, сім'ї і школи щодо ознайомлення дітей із суспільним довкіллям.