Мета навчальної дисципліни - формування у майбутніх педагогів систематизованих психолого-педагогічних уявлень, теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм адекватно і ефективно використовувати одержані знання при реалізації діяльності викладача. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
• - психологічні аспекти освітньої діяльності;
• - психологічні засади педагогічної та учбової діяльності;
• - психологічні особливості учнів та педагогів;
• - психологічні характеристики учбово-педагогічної взаємодії та спілкування;
• - психологічні характеристики професійної освіти;
• - психологічні засади виховання учнів.
вміти:
- визначати механізми та закономірності засвоєння учнями соціокультурного досвіду, його структурування та збереження в індивідуальній свідомості учня;
- визначати зв’язки між рівнем інтелектуального і особистісного розвитку учня та формами і методами впливу на його навчання та виховання;
- визначати особливості організації та управління учбовою діяльністю
учнів і вплив цих процесів на їх інтелектуальний і особистісний розвиток та учбово-пізнавальну активність.