У зв’язку з входженням України у європейський освітній простір існує необхідність ознайомлення магістрантів з особливостями організації навчального процесу відповідно вимогам Болонського процесу, забезпечення переходу до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, використання єдиної системи кредитних одиниць, підготовка і впровадження європейських стандартів якості освіти, передового досвіду систем вищої освіти розвинених країн світу та ін.