1. Лектор: Косенюк Григорій Володимирович, доцент кафедри інформаційних технологій.
  2. Статус: нормативна.
  3. Курс, семестр: I і II курси, 2 і 3 семестри.
  4. Попередні умови для вивчення: дисципліни «Дискретна математика», «Математичний аналіз».
  5. Опис дисципліни:

Предмет вивчення дисципліни – теорія та методи визначення закономірностей увипадкових явищах, кількісні і якісні методи аналізу закономірностей розвитку систем в умовах невизначеності.

Мета вивчення дисципліни – формування базових знань в області застосування імовірнісно-статистичного апарату, вивчення закономірностей у випадкових явищах, визначення їх імовірнісних характеристик з метою постановки й розв’язання завдань, що пов’язані з випадковими явищами і потребують імовірнісного підходу.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення основних понять, положень та ключових теорем теорії стохастичних явищ і процесів, методів статистичної обробки та аналізу даних, набуття навичок з виконання якісного та кількісного аналізу випадкових подій та випадкових величин.

  1. Форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.
  2. Методи навчання: елементи проблемних лекцій, індивідуальні завдання для самостійної роботи.
    1. Форма організації контролю знань: контроль за індивідуальними завданнями; письмові контрольні роботи; тестування, залік у 2 та у іспит 3 семестрах.