1. Лектор: Косенюк Григорій Володимирович, доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук.
  2. Практичні заняття: Веретельник Віталій Васильович, доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук.
  3. Статус: нормативна.
  4. Курс, семестр: IV курс, 8 семестр.
  5. Попередні умови для вивчення: дисципліни «Вища математика», «Управління проектами».
  6. Опис дисципліни:

Предмет вивчення дисципліни – комплексне вивчення основних п'яти параметрів вартості програмного продукту – розміру кінцевого продукту, особливості процесу, використовуваного для одержання кінцевого продукту, персоналу, який бере участь в розробці ПЗ, особливо його професійного досвіду і знання предметної області проекту, а також середовища, яке складається з інструментів і методів, використовуваних для ефективної розробки ПЗ та автоматизації процесу а так само необхідної якості, що включає в себе його функціональні можливості, продуктивність, надійність і адаптивність.

Мета вивчення дисципліни – дати систематизоване уявлення про економіку програмної інженерії, сучасні підходи до вартісної оцінки розробки програмного забезпечення, методи її проведення, моделі трудомісткості розробки.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення основних понять, положень та ключових теорем теорії стохастичних явищ і процесів, методів статистичної обробки та аналізу даних, набуття навичок з виконання якісного та кількісного аналізу випадкових подій та випадкових величин.

Форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи навчання: елементи проблемних лекцій, індивідуальні завдання для самостійної роботи.

Форма організації контролю знань: контроль за індивідуальними завданнями; письмові контрольні роботи; тестування; залік у 8 семестрі.