1. Лектор: Косенюк Григорій Володимирович, доцент кафедри інформаційних технологій, кандидат технічних наук.
  2. Статус: нормативна.
  3. Курс, семестр: IV курс, 8 семестр.
  4. Попередні умови для вивчення: дисципліни «Вища математика», «Управління проектами».
  5. Опис дисципліни:

Предмет вивчення дисципліни – відносини, що виникають між людьми у зв'язку з організацією, функціонуванням і розвитком власної справи чи бізнесу. По суті, це відображення того суспільного явища, яке в класичній політекономії прийнято називати  виробничими відносинами. Люди, які вступають у такі ділові відносини, стають діловими  людьми, або бізнесменами. Такими положеннями обґрунтовують місце бізнесу в економічній теорії.

Мета вивчення дисципліни – опанування теорією сучасного бізнесу та основоположних принципів виробничої діяльності в умовах сучасного ринку. Вона спрямована на вироблення основоположних орієнтирів у підприємницькій діяльності, на набуття вмінь аналізувати ринкову інформацію та приймати економічно обґрунтовані рішення в умовах конкуренції та непередбачуваності очікуваних наслідків.

Завдання вивчення дисципліни: дати студентам загальне уявлення про бізнес, розглянути його соціально-економічний зміст, розкрити механізм створення власної справи, показати процеси функціонування, інфраструктурного обслуговування і забезпечення бізнесу, висвітлити проблеми його управління та державного регулювання і на цій основі сформувати підприємницький тип мислення – рушійну силу бізнесу.

Форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

Методи навчання: елементи проблемних лекцій, індивідуальні завдання для самостійної роботи.

Форма організації контролю знань: контроль за індивідуальними завданнями; письмові контрольні роботи; тестування; залік у 8 семестрі.